Redakcja Kujon.net

Najważniejsze informacje o egzaminie gimnazjalnym


Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o egzaminie gimnazjalnym, a o co boicie się zapytać.Kiedy będzie przeprowadzony egzamin gimnazjalny?

Egzamin organizowany jest pod koniec trzeciej klasy gimnazjum. We wszystkich szkołach w Polsce odbywa się w tym samym czasie. W tym roku szkolnym część humanistyczna została zaplanowana na 26 kwietnia, a część matematyczno - przyrodnicza na 27 kwietnia.

Czy każdy trzecioklasista musi przystąpić do egzaminu gimnazjalnego?

Tak, ponieważ egzamin jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń nie napisze egzaminu, będzie musiał powtarzać trzecią klasę i przystąpić do egzaminu w następnym roku szkolnym, ponieważ edukacja na poziomie podstawowym jest w Polsce obowiązkowa dla każdej osoby poniżej 18. roku życia.

Ile punktów trzeba zdobyć, żeby zdać egzamin?

Wystarczy 0 punktów, czyli mówiąc inaczej - wystarczy przyjść na egzamin, wejść do sali i zakodować swoją pracę, ponieważ jedynym warunkiem zaliczenia egzaminu jest przystąpienie do niego. Oznacza to również, że liczba punktów uzyskana na egzaminie gimnazjalnym nie ma wpływu na ukończenie przez ucznia gimnazjum.

Jeśli do zaliczenia egzaminu gimnazjalnego wystarczy 0 punktów, po co starać się, żeby tych punktów uzyskać jak najwięcej?

Dla ambicji ;) A z bardziej przyziemnych powodów - po to, żeby dostać się do wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas rekrutacji w szkołach średnich bierze się pod uwagę wyniki uzyskane przez ucznia na egzaminie gimnazjalnym, oceny z trzeciej klasy gimnazjum oraz szczególne osiągnięcia (np. udział w konkursach przedmiotowych). Punkty za egzamin kończący gimnazjum wynoszą aż 50% wszystkich możliwych do uzyskania w czasie rekrutacji punków. Jest więc o co walczyć.

Czy wyniki z egzaminu gimnazjalnego wpływają na oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum?

Nie, nie wpływają. Oceny końcoworoczne wystawiane są na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w ciągu całego roku szkolnego. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego podawane są w procentach, nie są przeliczane na szkolne oceny i nie są wpisywane do dziennika. W związku z tym, jeśli gimnazjalista zdobędzie z części humanistycznej jedynie 10 punktów, a przez cały rok miał same piątki z polskiego, to na świadectwie będzie mieć ocenę bardzo dobrą, mimo kiepskiego wyniku z egzaminu gimnazjalnego.

Czy można zostać zwolnionym z przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego?

Tak, jest to możliwe w trzech przypadkach:

 1. Uczeń jest laureatem lub finalistą konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z przedmiotu, którego znajomość jest wymagana na egzaminie gimnazjalnym. Zwolnienie dotyczy jedynie tej części egzaminu, z którą ma związek konkursowy przedmiot - konkurs polonistyczny może więc zwolnić jedynie z części humanistycznej egzaminu, a konkurs biologiczny z części matematyczno - przyrodniczej. By uzyskać zwolnienie z odpowiedniej części egzaminu, uczeń musi przedstawić dyrektorowi szkoły odpowiednie zaświadczanie poświadczające uzyskanie tytułu laureata bądź finalisty. Uczeń zwolniony z części egzaminu automatycznie otrzymuje z niej najwyższy wynik, czyli 50 punktów.
 2. Uczeń nie może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu z przyczyn losowych lub zdrowotnych, nie może też z tych samych powodów przystąpić do egzaminu przeprowadzanego w drugim terminie. W takiej sytuacji rodzice (opiekunowie) wraz z dyrektorem gimnazjum składają wniosek do dyrektora komisji okręgowej, który może zwolnić ucznia z obowiązku przystępowania do egzaminu gimnazjalnego (wiążącego się z koniecznością powtarzania trzeciej klasy gimnazjum.)
 3. Uczeń jest upośledzony umysłowo, posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej - w tej sytuacji dyrektor gimnazjum w porozumieniu z rodzicami kieruje wniosek do dyrektora komisji okręgowej, który zwalnia ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.

Z jakich części składa się egzamin gimnazjalny?

Egzamin składa się z dwóch części: z części humanistycznej oraz z części matematyczno-przyrodniczej.

 1. Część humanistyczna sprawdza wiedzę i umiejętności z następujących przedmiotów:
  • języka polskiego,
  • historii,
  • wiedzy o społeczeństwie,
  • plastyki,
  • muzyki.
 2. Część matematyczno-przyrodnicza sprawdza wiedzę i umiejętności z następujących przedmiotów:
  • matematyki,
  • biologii,
  • geografii,
  • chemii,
  • fizyki i astronomii.

Ile trwa egzamin gimnazjalny?

Każda z części egzaminu trwa tyle samo - 120 minut. Jest to czas przeznaczony tylko i wyłącznie na rozwiązywanie zadań z arkusza egzaminacyjnego. Do tego czasu nie wlicza się czasu poświęconego na czynności wykonywane przez ucznia przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań (np. na zakodowanie swojej pracy).Uczniowie ze stwierdzoną dysfunkcją (np. z dysleksją) mają więcej czasu na napisanie egzaminu - maksymalnie 60 minut więcej podczas pracy nad każdą częścią egzaminu.

Ile punktów można zdobyć na egzaminie gimnazjalnym?

Można zdobyć po 50 punktów za każdą część egzaminu.

Czy wynik egzaminu gimnazjalnego zapisuje się na świadectwie ukończenia szkoły?

Nie, od 2003 roku tego wyniku nie umieszcza się na świadectwie ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu odnotowuje się na specjalnej karcie przekazywanej uczniowi lub jego opiekunom przez dyrektora szkoły.

Czy uczniowi lub jego opiekunom przysługuje prawo wglądu do poprawionych prac?

Tak, uczeń lub jego opiekunowie mają prawo wglądu do poprawionych prac.

Jakie warunki musi spełnić uczeń z dysfunkcją (np. z dysleksją), żeby skorzystać z ułatwień podczas egzaminu gimnazjalnego?

Uczeń musi posiadać opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej wydaną nie wcześniej niż po ukończeniu przez ucznia szkoły podstawowej oraz przekazać ją dyrektorowi gimnazjum do 15 października w roku szkolnym, w którym odbywa się egzamin gimnazjalny.

Czy uczeń ma prawo wychodzić z sali podczas egzaminu gimnazjalnego?

Generalnie uczniowie podczas trwania egzaminu nie powinni opuszczać sali, w której odbywa się egzamin. Jednak w uzasadnionych przypadkach przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego może wyrazić zgodę na opuszczenie przez ucznia sali. Po wyjściu z sali uczeń nie ma możliwości kontaktowania się z innymi uczniami.

Czy podczas egzaminu gimnazjalnego nauczyciele mogą komentować zadania?

Nie, nauczyciele nie mogą odpowiadać na pytania uczniów dotyczące zadań, nie mogą również z własnej inicjatywy ich wyjaśniać bądź sugerować, czy rozwiązanie ucznia jest poprawne lub nie.

Co się dzieje, kiedy uczeń zostaje przyłapany na ściąganiu?

W przypadku zauważenia, że uczeń nie pracuje samodzielnie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa jego egzamin oraz unieważnia jego pracę. Przyłapany na ściąganiu uczeń musi powtarzać ostatnią klasę gimnazjum oraz przystąpić do egzaminu w kolejnym roku szkolnym.

Co się stanie, kiedy uczeń zachoruje i nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego?

Jeśli przedstawi odpowiednie zaświadczenie o chorobie, ma prawo przystąpić do egzaminu w drugim terminie (do 20 sierpnia).